Sforza Wanda HDA

Sir: Strong King(CH. Sforza Pugliese HDA X  Jch Sforza Boaz)
Dam: Sforza Honey Bee( Ch.Sforza Remy  Bonjasky HDB X  Sforza Qubora)